ZIP

Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz ile Bankamız nezdindeki hesaplarınıza ilişkin diğer bilgiler de dâhil olmak üzere Bankamızla paylaştığınız tüm kişisel verileriniz;

 1. 1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Ürün veya hizmetlerin başvuru ve aktivasyon süreçlerinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi,
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması veya takibi,
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşterilere sağlanması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Finansman başvuru sürecinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Finansman değerlendirme, tahsis ve kullandırma sürecinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Kredi kartı başvuru sürecinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Kredi kartı değerlendirme, tahsis ve kullandırma sürecinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Sigortalama süreçlerinin icrası veya takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Satın alma süreçlerinin ve inşaat işlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan / işbirliği içerisinde olduğu / aracılık ettiği veya acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Mevzuata uygun olmak kaydıyla Bankamızın iştirakleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
 • Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi amaçlarıyla;
 1. 1.2. Bankamızın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Bankamızın denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin ve finansal risk süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
 • Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
 • Yerleşkeler veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Kredi izleme ve ödeme işlemlerinin takibi,
 • Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya gereksinimlerinin sağlanması,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
 • Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;
 1. 1.3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş ortakları, tedarikçiler ve iştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın hedefleri doğrultusunda projelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bütçe çalışmalarının planlanması veya yürütülmesi,
 • Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla;
 1. 1.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi,
 • Müşteri talep veya şikâyetlerinin takip edilmesi veya sonuçlandırılması amaçlarıyla;
 1. 1.5. Açık rızanızın varlığı halinde;
 • Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması,
 • Bankamızın sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamız tarafından sunulan ürünlere ilişkin çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla

İşlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, ATM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile müşteri ve katılım bankacılığı ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, ATM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz ve bu acentelik ilişkisini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettiğimiz sigorta şirketlerine, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetlerimiz çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerimiz çerçevesinde iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Findeks, Sayıştay, Rekabet Kurumu dahil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. maddesinde belirtilen kuruluşlara ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz muhabir bankalara KVKK’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

SERMAYE PİYASALARI YATIRIMCILARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. SERMAYE PİYASALARI YATIRIMCILARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım), veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

Bankamız, Bankamızın iş ilişkisi içerisinde olduğu yatırım kuruluşları (Yatırım Kuruluşları) ve Bankamızın iştiraki olan varlık kiralama şirketleri (Varlık Kiralama Şirketleri); kira sertifikası ihraç işlemleri dâhil olmak üzere tüm sermaye piyasası iş ve işlemlerini bu ihraçların/işlemlerin doğası gereği veya kanuni yükümlülüğü olan yan işlemleri bizzat ve/veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek yürütmektedir/yürütebilecektir.

Bankamız, Varlık Kiralama Şirketleri, Yatırım Kuruluşları ve bu şirketlerin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu diğer emir iletimine aracılık eden kuruluşlar; bu faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ve gerektirdiği ölçüde; yatırımcıların kişisel verilerini tamamen ve/veya kısmen, otomatik olan ve/veya olmayan yollarla; elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma veya kullanılmasını engelleme vb. yöntemleri beraber ve/veya ayrı ayrı kullanmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle işlemektedir/işleyebilecektir.

Bu anlamdaki kişisel veriler; ad-soyadı, kimlik bilgileri, adres bilgileri, imza, yönetim ve temsil yetkisi bilgileri; kimliğin tespitine yönelik belgelerde yer alması nedeniyle din, kan grubu gibi sağlık, biyometrik bilgiler, sermaye piyasası yasal düzenlemeleri gereği talep toplama ve talep toplama ile ilgili diğer bilgi ve belgeler, dağıtım listeleri ve beyanlarda bulunması, hisse senetleri alış-satışına dair sair bilgiler ile mutat olan yatırım ve yatırımcı bilgileri, vb. olabilecektir.

Bankamız, Varlık Kiralama Şirketleri, Yatırım Kuruluşları ve bu şirketlerin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu diğer emir iletimine aracılık eden kuruluşlar; bu kişisel verileri işlenen kişilerin kendilerinden doğrudan toplayabileceği gibi, yetkilisi oldukları şirketlerden (birimlerinden, yetkililerinden, grup şirketlerinden) veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek dolaylı olarak da toplamaktadır / toplayabilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, finansal durum, mesleki deneyim, üyesi olunan mesleki kurum veya kuruluşlar, tüm görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık, medeni hal ve aile bilgisi, biyometrik veri, tüm eğitim/sertifikasyon bilgisi ve gelir seviyesi bilgileriniz ile aday personel değerlendirme süreci içerisinde Bankamızla paylaştığınız diğer tüm kişisel verileriniz;

 1. 1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Ürün veya hizmetlerin başvuru ve aktivasyon süreçlerinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi,
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması veya takibi,
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşterilere sağlanması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Yatırım süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan / işbirliği içerisinde olduğu / aracılık ettiği veya acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Mevzuata uygun olmak kaydıyla Bankamızın iştirakleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
 • Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi amaçlarıyla;
 1. 1.2. Bankamızın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Bankamızın denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin ve finansal risk süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
 • Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
 • Yerleşkeler veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Şirketler veya ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya gereksinimlerinin sağlanması,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
 • Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;
 1. 1.3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş ortakları, tedarikçiler ve iştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın hedefleri doğrultusunda projelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bütçe çalışmalarının planlanması veya yürütülmesi,
 • Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 1. 1.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi,
 • Müşteri talep veya şikâyetlerinin takip edilmesi veya sonuçlandırılması amaçlarıyla;
 1. 1.5. Açık rızanızın varlığı halinde;
 • Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması,
 • Bankamızın sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamız tarafından sunulan ürünlere ilişkin çapraz satış aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla

İşlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla Genel Müdürlük birimlerimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile aday personel işlemleri ve ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, dijital kanallar ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan bildirimler, gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz ve bu acentelik ilişkisini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettiğimiz sigorta şirketlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay dâhil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. maddesinde belirtilen kuruluşlara ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz muhabir bankalara Kanun’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

GİŞE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. GİŞE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım), veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

Talep ettiğiniz fon transferi, fon yatırma, fon çekme, kurum tahsilatları, döviz – kıymetli maden alış-satış, vekili veya temsilcisi olduğunuz gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlem, çek-senet ödemeleri, KKB kayıt sorgulama hizmetlerini sunabilmek ve diğer bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek üzere, Bankamıza sunduğunuz kişisel bilgilerinizi, işlem/transfer bilgilerinizi ve sunduğunuz bilgiler aracılığıyla hizmet temsilcilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızın sistemleri üzerinden otomatik ya da yarı otomatik olan yöntemlerle elde edebileceğimiz diğer bilgilerinizi işleyecek, kullanacak ve veri tabanlarımızda saklayacağız.

Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz, Bankamız nezdindeki hesaplarınıza ilişkin diğer tüm bilgiler de dâhil olmak üzere yukarıda sayılan tüm kişisel verileriniz;

 1. 1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Ürün veya hizmetlerin başvuru ve aktivasyon süreçlerinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi,
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması veya takibi,
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşterilere sağlanması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Finansman başvuru sürecinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Finansman değerlendirme, tahsis ve kullandırma sürecinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Sigortalama süreçlerinin icrası veya takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası
 • Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi amaçlarıyla;
 1. 1.2. Bankamızın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Bankamızın denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin ve finansal risk süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
 • Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
 • Yerleşkeler veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Kredi izleme ve ödeme işlemlerinin takibi,
 • Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Şirketler veya ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya gereksinimlerinin sağlanması,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
 • Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;
 1. 1.3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bütçe çalışmalarının planlanması veya yürütülmesi,
 • Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi amaçlarıyla;
 1. 1.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi,
 • Müşteri talep veya şikâyetlerinin takip edilmesi veya sonuçlandırılması amaçlarıyla;
 1. 1.5. Açık rızanızın varlığı halinde;
 • Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması,
 • Bankamızın sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamız tarafından sunulan ürünlere ilişkin çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla

İşlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, ATM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile müşteri ve katılım bankacılığı ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, ATM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz ve bu acentelik ilişkisini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettiğimiz sigorta şirketlerine, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetlerimiz çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerimiz çerçevesinde iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Findeks, Sayıştay, Rekabet Kurumu dahil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. maddesinde belirtilen kuruluşlara ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz muhabir bankalara KVKK’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

RİSK GRUBUNA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. RİSK GRUBUNA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz dâhil olmak üzere Bankamız nezdindeki tüm kişisel verilerinize ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir “risk grubu” oluşturmaktadır. Risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmekte olup, müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla da Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kredi tahsis faaliyetleri bakımından ilişkili risk grubunda bulunan ilgili kişilerin kişisel verileri, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nınn 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; tahsis edilecek kredi sınırlarının belirlenmesi, riskin saptanabilmesi (m.5/2-ç) ile bu hususta Bankamızın meşru menfaatinin bulunması sebebiyle (m.5/2-f) ve Bankacılık Mevzuatından doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (m.5/2-ç) için, başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere ilgili yasal mevzuat kapsamında, tahsis edilecek kredi sınırlarının tespiti için bu doğrultuda dâhil olunacak risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi ve kontrol edilmesi amaçlarıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamızın yetkili kıldığı Veri İşleyenler tarafından işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçlar konusunda detaylı bilgiler Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile müşteri ve katılım bankacılığı ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, ATM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz ve bu acentelik ilişkisini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettiğimiz sigorta şirketlerine, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetlerimiz çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerimiz çerçevesinde iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Findeks, Sayıştay, Rekabet Kurumu dahil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. maddesinde belirtilen kuruluşlara ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz muhabir bankalara KVKK’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

PERSONELE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. PERSONELE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım), veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

Emlak Katılım ile aranızdaki işçi-işveren ilişkisi nedeniyle sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, sağlık bilgileriniz, iletişim kişisi olarak verdiğiniz yakınlarınıza ait bilgiler, varsa eşinize ve çocuğunuza/çocuklarınıza ilişkin bilgiler, özlük bilgileriniz, seyahat bilgileriniz, konaklama bilgileriniz ve iş ilişkisi kapsamdaki diğer verileriniz ile Emlak Katılım ile aranızdaki müşteri ilişkisi nedeniyle kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz, Bankamız nezdindeki hesaplarınıza ilişkin diğer tüm bilgiler de dâhil olmak üzere yukarıda sayılan tüm kişisel verileriniz işlenmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, finansal durum, mesleki deneyim, üyesi olunan mesleki kurum veya kuruluşlar, tüm görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık, medeni hal ve aile bilgisi, biyometrik veri, tüm eğitim/sertifikasyon bilgisi ve gelir seviyesi bilgileriniz ile aday personel değerlendirme süreci içerisinde Bankamızla paylaştığınız diğer tüm kişisel verileriniz;

 1. 1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Ürün veya hizmetlerin başvuru ve aktivasyon süreçlerinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi,
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması veya takibi,
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşterilere sağlanması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Finansman başvuru sürecinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Finansman değerlendirme, tahsis ve kullandırma sürecinin oluşturulması veya yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Sigortalama süreçlerinin icrası veya takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Satın alma süreçlerinin ve inşaat işlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan / işbirliği içerisinde olduğu / aracılık ettiği veya acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Mevzuata uygun olmak kaydıyla Bankamızın iştirakleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın personeline sunduğu doktor ve diyetisyen hizmetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın personeline sunduğu özel sağlık sigortası hizmetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın personeline sunduğu hayat sigortası hizmetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın kurum içi mesleki eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Bankamızın faaliyetlerine yönelik olarak seyahat / konaklama işlemlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
 • Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi amaçlarıyla;
 1. 1.2. Bankamızın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Bankamızın denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin ve finansal risk süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
 • Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
 • Yerleşkeler veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Kredi izleme ve ödeme işlemlerinin takibi,
 • Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Şirketler veya ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya gereksinimlerinin sağlanması,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
 • Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;
 1. 1.3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş ortakları, tedarikçiler ve iştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın hedefleri doğrultusunda projelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bütçe çalışmalarının planlanması veya yürütülmesi,
 • Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla;
 1. 1.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi,
 • Müşteri talep veya şikâyetlerinin takip edilmesi veya sonuçlandırılması amaçlarıyla;
 1. 1.5. Açık rızanızın varlığı halinde;
 • Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması,
 • Bankamızın sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamız tarafından sunulan ürünlere ilişkin çapraz satış aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla

İşlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla Genel Müdürlük birimlerimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile aday personel işlemleri ve ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, dijital kanallar ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan bildirimler, gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz ve bu acentelik ilişkisini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettiğimiz sigorta şirketlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay dâhil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. maddesinde belirtilen kuruluşlara ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz muhabir bankalara Kanun’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

DIŞ KAYNAK PERSONELİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. DIŞ KAYNAK PERSONELİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Alt İşveren (sistem yetkisi verilen dış firma personeli dâhil) personelinin, ilgili personel veya ilgili dış firma tarafından paylaşılan veya ileride paylaşılacak kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler (medeni hal, fotoğraf, biyometrik veri, sağlık bilgileri vb.) Banka tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, finansal durum, mesleki deneyim, üyesi olunan mesleki kurum veya kuruluşlar, tüm görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık, medeni hal ve aile bilgisi, biyometrik veri, tüm eğitim/sertifikasyon bilgisi ve gelir seviyesi bilgileriniz ile aday personel değerlendirme süreci içerisinde Bankamızla paylaştığınız diğer tüm kişisel verileriniz;

 1. 1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Sigortalama süreçlerinin icrası veya takibi,
 • Satın alma süreçlerinin ve inşaat işlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan / işbirliği içerisinde olduğu / aracılık ettiği veya acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Mevzuata uygun olmak kaydıyla Bankamızın iştirakleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
 • Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi amaçlarıyla;
 1. 1.2. Bankamızın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Bankamızın denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
 • Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
 • Yerleşkeler veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
 • Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;
 1. 1.3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş ortakları, tedarikçiler ve iştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın hedefleri doğrultusunda projelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bütçe çalışmalarının planlanması veya yürütülmesi,
 • Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi amaçlarıyla,
 1. 1.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi,
 • Müşteri talep veya şikâyetlerinin takip edilmesi veya sonuçlandırılması amaçlarıyla;
 1. 1.5. Açık rızanızın varlığı halinde;
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamız tarafından sunulan ürünlere ilişkin çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla

İşlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla Genel Müdürlük birimlerimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile aday personel işlemleri ve ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, dijital kanallar ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan bildirimler, gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla mevzuatın izin verdiği tüm gerçek ve tüzel kişilere, acentelik faaliyetlerini yürüttüğümüz ve bu acentelik ilişkisini Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettiğimiz sigorta şirketlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay dâhil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. maddesinde belirtilen kuruluşlara ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz muhabir bankalara Kanun’da yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

ADAY PERSONELLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. ADAY PERSONELLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, finansal durum, mesleki deneyim, üyesi olunan mesleki kurum veya kuruluşlar, tüm görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık, medeni hal ve aile bilgisi, biyometrik veri, tüm eğitim/sertifikasyon bilgisi ve gelir seviyesi bilgileriniz ile aday personel değerlendirme süreci içerisinde Bankamızla paylaştığınız diğer tüm kişisel verileriniz;

 1. 1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Sigortalama süreçlerinin icrası veya takibi,
 • Satın alma süreçlerinin ve inşaat işlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Mevzuata uygun olmak kaydıyla Bankamızın iştirakleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
 • Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi amaçlarıyla;
 1. 1.2. Bankamızın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Bankamızın denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin ve finansal risk süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
 • Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
 • Yerleşkeler veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
 • Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;
 1. 1.3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bütçe çalışmalarının planlanması veya yürütülmesi,
 • Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla;
 1. 1.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi,
 1. 1.5. Açık rızanızın varlığı halinde;
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş başvurunuzun gidişatı ve/veya sonucuna ilişkin tarafınıza gerekli bildirimlerin dijital kanallar veya posta yoluyla gerçekleştirilmesi,
 • Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla

İşlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla Genel Müdürlük birimlerimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile aday personel işlemleri ve ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, dijital kanallar ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan bildirimler, gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz Bankamız bünyesi dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

REFERANS KİŞİLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. REFERANS KİŞİLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım), veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.

Bankamıza iş başvurusunda bulunan aday tarafından bildirilen adınız soyadınız, iletişim bilgileriniz, çalıştığınız şirket/kuruma ilişkin bilgiler “kişisel veri” kapsamında olduğundan; personel adayı ile Bankamız arasında kurulabilecek iş sözleşmesi ve işveren-işçi ilişkisinin tesis edilebilmesine bağlı değerlendirmelerde bulunabilmek için tarafınızca sahip olunan bilgilerin edinilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamız tarafından işlenecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, mesleki deneyim, işitsel kayıtlar ve eğitim seviyesi bilgileriniz de dâhil olmak üzere yukarıda sayılan tüm kişisel verileriniz;

 1. 1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi,

İşlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük birimlerimiz, internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla, aday personel işlemleri ve ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.

Bu verileriniz elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, dijital kanallar ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi aday personel kariyer başvuruları ile otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza doğrudan fiziki olarak sunulan aday personel özgeçmişi gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz Bankamız bünyesi dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. GENEL AÇIKLAMALAR

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen haklarını kullanmak için bankamıza yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (“Emlak Katılım”) tarafından oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kendinizle ilgili;

 1. Kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Bu haklara ilişkin bankamıza yapılacak başvuruların KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak aşağıda yer alan yöntemlerle bankamıza iletilmesi gerekmektedir.

 

2. BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 1. Başvuru sahibinin şahsen başvurusuyla,
 2. Noter vasıtasıyla,
 3. İadeli taahhütlü posta yoluyla
 4. Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak bankamız kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuru kanallarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul ve diğer şubeler
Noter vasıtasıyla tebligat Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul ve diğer şubeler
İadeli taahhütlü posta yoluyla Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul ve diğer şubeler
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr
Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile e-posta yoluyla kvkk@emlakbank.com.tr

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

 

3. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER1

Başvurunuz ile ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılabilmesi ve konuya ilişkin çözümlerin geliştirilebilmesi amacıyla aşağıdaki alanları doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmanız gerekmektedir:

Ad Soyad  
T.C Kimlik Numarası (Yabancılar için Uyruk, Pasaport No/Varsa Kimlik No)  
Adres  
Telefon Numarası  
Telefon Numarası  
Faks Numarası (isteğe bağlı)  


1Tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 

 

 

 

 1. a. Lütfen bankamız ile olan ilişkinizi belirtiniz:
  • Aday personel
  • Müşteri
  • Satıcı
  • Personel
  • Dış Kaynak Personel
  • Eski Personel
  • Ziyaretçi
  • Tedarikçi
  • Diğer(......)
 2. b. Bankamızla olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:

4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13’üncü maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

TALEP KONUSU GEREKEN BİLGİ/BELGE SEÇİMİNİZ
Kişisel verilerimin Emlak Katılım tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.  
Kişisel verilerimin Emlak Katılım tarafından hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.  
Kişisel verilerimin Emlak Katılım tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.  
Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.  
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.  
Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.  
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini veya yok edilmesini istiyorum. Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu lütfen belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere Başvuru Formu ekinde yer veriniz.  
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum. Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.  
Emlak Katılım tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.  
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum. Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (örnek; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları) lütfen Başvuru Formu ekinde yer veriniz.  

 

Talebinize ilişkinizin detayları belirtiniz:

 

 

 

İşbu başvuru formu, Bankamız ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Bankamız ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar.

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunanlar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Kayıtlı Elektronik Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı  
Başvuru Tarihi  
İmza