ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 
Değerli Müşterilerimiz;                                 
 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili siz gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 
1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik Adınız soyadınız, Anne - baba adınız, Anne kızlık soyadınız, Doğum tarihiniz, Doğum yeriniz, Medeni haliniz, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no, İmzanız vb.
İletişim Adres no, E-posta adresiniz, İletişim adresiniz, Kayıtlı elektronik posta adresiniz (KEP), Telefon no vb.
Özlük Bordro bilgileriniz, İşe giriş belgesi kayıtlarınız, Özgeçmiş bilgileriniz vb.
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, dava dosyasındaki bilgileriniz vb.
Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtlarınız, fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz vb.
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş ve çıkış kayıt bilgileriniz, Güvenlik kamerası kayıtlarınız vb.
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileriniz, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileriniz, Şifre ve parola bilgileriniz vb.
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgileriniz vb.
Finans Bilanço bilgileriniz, Finansal performans bilgileriniz, Banka hesap bilgileriniz, mal varlığı bilgileriniz, kredi/risk bilgileriniz vb.
Pazarlama Alışveriş geçmişi bilgileriniz, Anket, Çerez kayıtlarınız, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgileriniz vb.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Görsel ve İşitsel kayıtlarınız vb.
Lokasyon Bulunduğunuz/işlem yaptığınız yerin konum bilgileri vb.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileriniz vb.
Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgileriniz vb.
Biyometrik Veri Yüz tanıma bilgileriniz vb.

 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
 
Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;
 
Müşteri Hesap İşlemlerinde;
· Sözleşme süreçlerini yürütebilmemiz,
· Ürün ve hizmetlerimizi sunabilmemiz,
· Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· Düzenleyici ve denetleyici kurumlara karşı, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz,
· Ödeme emri başlatma, hesap bilgisi hizmetinin sunulması dâhil olmak üzere ödeme hizmetlerini sunabilmemiz,
· Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
· Müşteri iletişim temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz görüşmeleri ispat edebilmemiz,
· Risk yönetimi süreçlerini yürütebilmemiz,
· Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütebilmemiz,
· İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
· İç ve Dış Denetim, Soruşturma, İstihbarat faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· Bütçe ve finansal raporlama süreçlerini yerine getirebilmemiz,
· Hukuki işleri takip edebilmemiz,
· Talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,
· Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine ve ürün/hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik aktiviteleri yürütebilmemiz,
· Müşteri hesaplarının yönetimi amacıyla segment çalışmalarını yapabilmemiz,
· Ürünlerimiz/hizmetlerimiz ile ilgili reklam, kampanya, promosyon süreçlerini yürütebilmemiz; ticari elektronik ileti gönderebilmemiz,
· Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz,
· Mobil/internet bankacılığı kullandığınız cihazların bilgi sistemleri güvenliğini sağlayabilmemiz,
· Çek hesabı açtırmak istemeniz halinde yasaklılık kontrolünü yapabilmemiz,
· Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktiviteleri çerçevesinde engel durumunuza uygun hizmet sunabilmemiz,
· Lojistik faaliyetlerimizi yürütebilmemiz,
· Ticari ve/veya iş stratejilerini planlayıp uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,
· Bankamızın emniyetinin ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari ve teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
· İnternet/Mobil Bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, ATM’ler, SWIFT, E-şube, Çağrı Merkezi gibi diğer tüm hizmet birimleri ve kanalları aracılığıyla elektronik ortamda veya kâğıt ortamında gerçekleştirilecek işleme dayanak olan tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmemiz,
· Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlayabilmemiz, uygulayabilmemiz ve denetleyebilmemiz,
· Bankamızda güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Bankamız hizmet birimlerinde ve ATM’lerinde kamera görüntülerini kaydedebilmemiz,
· Alacakların devir ve temliki faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· QR Kod ile yapılan işlemlerde işlem güvenliğini sağlayabilmemiz,
· Katılım Finans Esaslarına uyumluluğu sağlayabilmemiz,
· Menkul ve Gayrimenkul icra satışlarına iştirak edebilmemiz,
· Sponsorluk faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· Organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçlerini yürütebilmemiz,
· Yurtdışı muhabir bankalar ile ilgili süreçleri yürütebilmemiz,
· Açık Bankacılık kapsamında verdiğimiz hizmetleri yürütebilmemiz,
· Mobil/internet Şubeye biyometrik veri ile giriş süreçlerini yürütebilmemiz,
Finansman (Kredi Kullandırım) Süreçlerinde
· Finansman başvuru talebinizi alabilmemiz ve değerlendirebilmemiz,
· Finansman sağlayabilmemiz ve tahsil edebilmemiz,
· Finansman ürününe ilişkin bilgilendirme süreçlerini yürütebilmemiz,
· Ödenmeyen borçlara yönelik hukuki süreçleri yönetebilmemiz, kontrol faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· Bankamızda sahip olduğunuz finansman ürünleri ile ilgili doğrudan bağlantılı olarak teklifler sunabilmemiz,
Sigorta Faaliyetlerinde
· Sigortalama süreçlerinin icrası veya takibi,
· Acentelik faaliyetlerimiz kapsamında sigorta teklif süreçlerini yürütmemiz ve sigorta poliçelerinin düzenleyebilmemiz,
· Acente sıfatı ile sunabileceğimiz hayat, hayat dışı bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerine ilişkin satış ve satış sonrası işlemleri yerine getirebilmemiz,
· Sigorta primlerinin hesaplanmasına/tahsilatına aracılık edebilmemiz,
· Sigorta poliçesi kapsamındaki tazminat taleplerinin sigorta şirketine iletilmesine aracılık edebilmemiz ve bunların ödenmesi amaçlarıyla operasyonel süreçleri yürütebilmemiz,
Yatırım Faaliyetlerinde;
· Yatırım Hesabı açabilmemiz,
· Emir iletimine aracılık sıfatı ile sermaye piyasası ürünlerine yönelik süreçleri yönetebilmemiz,
· Risk izleme ve bildirim yükümlüklerini yerine getirebilmemiz,
Talimatlı İşlem Faaliyetlerinde;
· İletişim Araçları Sözleşmesi başta olmak üzere kullanacağınız tüm talimat, teyit, doğrulama yöntemlerini sağlayabilmemiz,
·  Bankamızda sizin adınıza işlem/işlemler gerçekleştirebilecek “işlem yetkilisi” tanımlayabilmemiz ve işlem yetkilisinin kimlik tespitini gerçekleştirebilmemiz, 
Gişe İşlemlerinde;
· Talep ettiğiniz fon ve/veya nakit para işlemlerine yönelik hizmetleri sunabilmemiz ve diğer bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmemiz,
· Döviz/kıymetli maden alış-satış işlemlerinizi gerçekleştirmemiz ve gerçekleştirilen işlemleri daha sonraki süreçlerde tespit ve teyit edebilmemiz,
· Kurum tahsilatları işlemlerinizi gerçekleştirebilmemiz,
· Vekili veya temsilcisi olduğunuz gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmemiz,
· Bankamızda gerçekleştireceğiniz işlemlerde imzanızın kontrolünü sağlayabilmemiz,
· Çek-senet ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmemiz,
· KKB kayıt sorgulama hizmetlerini sunabilmemiz ve diğer bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmemiz amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.
 
3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
 
· Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
· Hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına,
· Evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine,
· Sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirebilmemiz amacıyla iş ilişkisinde bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişilere,
· Sizlere sağladığımız/sağlayacağımız ürün ve hizmet süreçlerini yürütebilmemiz amacıyla iştiraklerimize,
· 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. Maddesinde yer alan amaçlar çerçevesinde finansal kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilere,
· Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar, yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınan üçüncü taraflara, destek hizmeti kuruluşlarına, iş birliği yapılan kuruluşlara, danışmanlara, program ortaklarına,
· Aracılık ve acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aracılık ve acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve kuruluşlara,
· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine,
· İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla muhabir bankalara, yurtiçi / yurtdışı finansal kuruluşlara,
· İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi için ödeme sistemleri kuruluşlarına, kart kuruluşlarına; yurtiçi / yurtdışı üye işyerlerine, 
· Açık rızanızın bulunması durumunda ve rızanız ile sınırlı kalmak kaydıyla üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 
4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleri ile,
(vi) Açık rızanıza dayanarak reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin yürütülmesi, biyometrik verilerinizin mobil/internet şube hizmetleri çerçevesinde uzaktan kimlik tespitinde kullanılması,  yurtdışı muhabir banka bilgi talebi süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktiviteleri çerçevesinde engel durumunuza uygun hizmet sunulması amaçlarıyla işlenecektir.
 
İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;
 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,                      
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere;
 
Başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, ATM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla,
 
Otomatik olan (elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, ATM, XTM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan (formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi) yollarla,
 
işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.
 
5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
 
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
 
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 
Veri Sorumlusu: Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir /İSTANBUL
Mail: kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr

SERMAYE PİYASALARI YATIRIMCILARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

SERMAYE PİYASALARI YATIRIMCILARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 
Değerli Müşterilerimiz;                                 
 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili siz gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Bankamız, Bankamızın iş ilişkisi içerisinde olduğu yatırım kuruluşları (Yatırım Kuruluşları) ve Bankamızın iştiraki olan varlık kiralama şirketleri (Varlık Kiralama Şirketleri); kira sertifikası ihraç işlemleri dâhil olmak üzere tüm sermaye piyasası iş ve işlemlerini bu ihraçların/işlemlerin doğası gereği veya kanuni yükümlülüğü olan yan işlemleri bizzat ve/veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek yürütmektedir/yürütebilecektir.
Bankamız, Varlık Kiralama Şirketleri, Yatırım Kuruluşları ve bu şirketlerin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu diğer emir iletimine aracılık eden kuruluşlar; bu faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ve gerektirdiği ölçüde; yatırımcıların kişisel verilerini tamamen ve/veya kısmen, otomatik olan ve/veya olmayan yollarla; elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma veya kullanılmasını engelleme vb. yöntemleri beraber ve/veya ayrı ayrı kullanmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle işlemektedir/işleyebilecektir.
 
1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
 

Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik Adınız soyadınız, Anne - baba adınız, Anne kızlık soyadınız, Doğum tarihiniz, Doğum yeriniz, Medeni haliniz, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no, Uyruğunuz, İmzanız vb.
İletişim Adres no, E-posta adresiniz, İletişim adresiniz, Kayıtlı elektronik posta adresiniz (KEP), Telefon no vb.
Özlük Bordro bilgileriniz, İşe giriş belgesi kayıtlarınız, Özgeçmiş bilgileriniz vb.
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, dava dosyasındaki bilgileriniz vb.
Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtlarınız, fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz vb.
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş ve çıkış kayıt bilgileriniz, Güvenlik kamerası kayıtlarınız vb.
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileriniz, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileriniz, Şifre ve parola bilgileriniz vb.
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgileriniz, yönetim ve temsil yetkisi bilgileriniz vb.
Finans Bilanço bilgileriniz, Finansal performans bilgileriniz, Banka hesap bilgileriniz, mal varlığı bilgileriniz, kredi/risk bilgileriniz, sermaye piyasası yasal düzenlemeleri gereği talep toplama ve talep toplama ile ilgili diğer bilgi ve belgeler, dağıtım listeleri ve beyanlarda bulunması, hisse senetleri alış-satışına dair sair bilgiler ile mutat olan yatırım ve yatırımcı bilgileri vb.
Pazarlama Alışveriş geçmişi bilgileriniz, Anket, Çerez kayıtlarınız, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgileriniz vb.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Görsel ve İşitsel kayıtlarınız vb.
Lokasyon Bulunduğunuz/işlem yaptığınız yerin konum bilgileri vb.

 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
 
Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;
 
· Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili başvuru talebinizi alabilmemiz, talebinizi değerlendirebilmemiz, yatırım hesabı açabilmemiz,
· Yatırım hizmet ve faaliyetlerini sunabilmemiz,
· Sözleşme süreçlerini yürütebilmemiz,
· Emir iletimine aracılık sıfatı ile sermaye piyasası ürünlerine yönelik süreçleri yönetebilmemiz,
· Risk izleme ve bildirim yükümlüklerini yerine getirebilmemiz,
· Sizlere ürün ve hizmetlerimizi sunabilmemiz,
· Bankamızın iştiraki olan / işbirliği içerisinde olduğu / aracılık ettiği veya acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi,
· Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· Düzenleyici ve denetleyici kurumlara karşı, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz,
· Hizmet ve faaliyetleri, Bankamız iç düzenlemelerine uygun olarak yürütebilmemiz,
· Ödeme emri başlatma, hesap bilgisi hizmetinin sunulması dâhil olmak üzere ödeme hizmetlerini sunabilmemiz,
· Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
· Müşteri iletişim temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz görüşmeleri ispat edebilmemiz,
· Risk yönetimi süreçlerini yürütebilmemiz,
· Bankamızın operasyonel faaliyetlerini ve finansal risk süreçlerini yürütebilmemiz,
· Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütebilmemiz,
· İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
· İç ve Dış Denetim, Soruşturma, İstihbarat faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· Bütçe ve finansal raporlama süreçlerini yerine getirebilmemiz,
· Hukuki işleri takip edebilmemiz,
· Talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,
· Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine ve ürün/hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik aktiviteleri yürütebilmemiz,
· Müşteri hesaplarının yönetimi amacıyla segment çalışmalarını yapabilmemiz,
· Ürünlerimiz/hizmetlerimiz ile ilgili reklam, kampanya, promosyon süreçlerini yürütebilmemiz; ticari elektronik ileti gönderebilmemiz,
· Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz,
· Mobil/internet bankacılığı kullandığınız cihazların bilgi sistemleri güvenliğini sağlayabilmemiz,
· Çek hesabı açtırmak istemeniz halinde yasaklılık kontrolünü yapabilmemiz,
· Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktiviteleri çerçevesinde engel durumunuza uygun hizmet sunabilmemiz,
· Lojistik faaliyetlerimizi yürütebilmemiz,
· Ticari ve/veya iş stratejilerini planlayıp uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,
· Bankamızın emniyetinin ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari ve teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
· İnternet/Mobil Bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, ATM’ler, SWIFT, E-şube, Çağrı Merkezi gibi diğer tüm hizmet birimleri ve kanalları aracılığıyla elektronik ortamda veya kâğıt ortamında gerçekleştirilecek işleme dayanak olan tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmemiz,
· Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, kurumsal iletişim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlayabilmemiz, uygulayabilmemiz ve denetleyebilmemiz,
· İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· Bankamızda güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Bankamız hizmet birimlerinde kamera görüntülerini kaydedebilmemiz,
· Alacakların devir ve temliki faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· QR Kod ile yapılan işlemlerde işlem güvenliğini sağlayabilmemiz,
· Katılım Finans Esaslarına uyumluluğu sağlayabilmemiz,
· Menkul ve Gayrimenkul icra satışlarına iştirak edebilmemiz,
· Sponsorluk faaliyetlerini yürütebilmemiz,
· Organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçlerini yürütebilmemiz,
· Yurtdışı muhabir bankalar ile ilgili süreçleri yürütebilmemiz,amaçları ile elde edilecek, işlenecek kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.
   
Bankamız, Varlık Kiralama Şirketleri, Yatırım Kuruluşları ve bu şirketlerin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu diğer emir iletimine aracılık eden kuruluşlar; bu kişisel verileri ilgili kişilerin kendilerinden doğrudan toplayabileceği gibi, yetkilisi oldukları şirketlerden (birimlerinden, yetkililerinden, grup şirketlerinden) veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek dolaylı olarak da toplamaktadır / toplayabilecektir.


3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
 
· Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
· Hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına,
· Evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine,
· Sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirebilmemiz amacıyla iş ilişkisinde bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişilere,
· Sizlere sağladığımız/sağlayacağımız ürün ve hizmet süreçlerini yürütebilmemiz amacıyla iştiraklerimize,
· 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. Maddesinde yer alan amaçlar çerçevesinde finansal kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilere,
· Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar, yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınan üçüncü taraflara, destek hizmeti kuruluşlarına, iş birliği yapılan kuruluşlara, danışmanlara, program ortaklarına,
· Aracılık ve acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aracılık ve acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve kuruluşlara,
· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine,
· İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla muhabir bankalara, yurtiçi / yurtdışı finansal kuruluşlara,
· İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi için ödeme sistemleri kuruluşlarına, kart kuruluşlarına; yurtiçi / yurtdışı üye işyerlerine, 
· Açık rızanızın bulunması durumunda ve rızanız ile sınırlı kalmak kaydıyla üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 
 
4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleri ile,
(vi) Açık rızanıza dayanarak reklam, kampanya, tanıtım, pazar araştırması yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin yürütülmesi, yurtdışı muhabir banka bilgi talebi süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla işlenecektir.
 
İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;
 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,                      
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere;
 
Başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, ATM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla,
 
Otomatik olan (elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, ATM, XTM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan (formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi) yollarla,
 
işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.
 
 
5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
 
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
 
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 
Veri Sorumlusu: Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir /İSTANBUL
Mail: kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr

RİSK GRUBUNA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

RİSK GRUBUNA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde;
 
Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve yukarıda sayılanlardan birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişilerin oluşturduğu “risk grubu”nu kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklara ilişkin olarak bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmektedir.
 
1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
 

Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik Adınız soyadınız, Anne - baba adınız, Anne kızlık soyadınız, Doğum tarihiniz, Doğum yeriniz, Medeni haliniz, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no, İmzanız vb.
İletişim Adres no, E-posta adresiniz, İletişim adresiniz, Kayıtlı elektronik posta adresiniz (KEP), Telefon no vb.
Özlük Bordro bilgileriniz, İşe giriş belgesi kayıtlarınız, Özgeçmiş bilgileriniz vb.
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, dava dosyasındaki bilgileriniz vb.
Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtlarınız, fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz vb.
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş ve çıkış kayıt bilgileriniz, Güvenlik kamerası kayıtlarınız vb.
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileriniz, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileriniz, Şifre ve parola bilgileriniz vb.
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgileriniz vb.
Finans Bilanço bilgileriniz, Finansal performans bilgileriniz, Banka hesap bilgileriniz, mal varlığı bilgileriniz, kredi/risk bilgileriniz vb.
Pazarlama Alışveriş geçmişi bilgileriniz, Anket, Çerez kayıtlarınız, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgileriniz vb.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Görsel ve İşitsel kayıtlarınız vb.
Lokasyon Bulunduğunuz/işlem yaptığınız yerin konum bilgileri vb.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileriniz vb.

 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
 
Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;

 • Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna tahsis edilecek kredi sınırlarının tespiti,
 • Dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi,
 • Riskin saptanabilmesi,
 • Sözleşme süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunabilmemiz,
 • Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara karşı, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
 • Müşteri iletişim temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz görüşmeleri ispat edebilmemiz,
 • Risk yönetimi süreçlerini yürütebilmemiz,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
 • İç ve Dış Denetim, Soruşturma, İstihbarat faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Bütçe ve finansal raporlama süreçlerini yerine getirebilmemiz,
 • Hukuki işleri takip edebilmemiz,
 • Talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,
 • Müşteri hesaplarının yönetimi amacıyla segment çalışmalarını yapabilmemiz,
 • Ürünlerimiz/hizmetlerimiz ile ilgili reklam, kampanya, promosyon süreçlerini yürütebilmemiz; ticari elektronik ileti gönderebilmemiz,
 • Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz,
 • Mobil/internet bankacılığı kullandığınız cihazların bilgi sistemleri güvenliğini sağlayabilmemiz,
 • Lojistik faaliyetlerimizi yürütebilmemiz,
 • Ticari ve/veya iş stratejilerini planlayıp uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,
 • Bankamızın emniyetinin ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari ve teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
 • İnternet/Mobil Bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, ATM’ler, SWIFT, E-şube, Çağrı Merkezi gibi diğer tüm hizmet birimleri ve kanalları aracılığıyla elektronik ortamda veya kâğıt ortamında gerçekleştirilecek işleme dayanak olan tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmemiz,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlayabilmemiz, uygulayabilmemiz ve denetleyebilmemiz,
 • Bankamızda güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Bankamız hizmet birimlerinde ve ATM’lerinde kamera görüntülerini kaydedebilmemiz,
 • Alacakların devir ve temliki faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • QR Kod ile yapılan işlemlerde işlem güvenliğini sağlayabilmemiz,
 • Katılım Finans Esaslarına uyumluluğu sağlayabilmemiz,
 • Menkul ve Gayrimenkul icra satışlarına iştirak edebilmemiz,
 • Sponsorluk faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Yurtdışı muhabir bankalar ile ilgili süreçleri yürütebilmemiz,
 • Mobil/İnternet Şubeye biyometrik veri ile giriş süreçlerini yürütebilmemiz,

 
amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.
 
3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
 
· Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
· Hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına,
· Evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine,
· Sizlere sağladığımız/sağlayacağımız ürün ve hizmet süreçlerini yürütebilmemiz amacıyla iştiraklerimize,
· 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4. Maddesinde yer alan amaçlar çerçevesinde finansal kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilere,
· Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar, yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınan üçüncü taraflara, destek hizmeti kuruluşlarına, iş birliği yapılan kuruluşlara, danışmanlara, program ortaklarına,
· Aracılık ve acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aracılık ve acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve kuruluşlara,
· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine,
· İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla muhabir bankalara, yurtiçi / yurtdışı finansal kuruluşlara,
· İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi için ödeme sistemleri kuruluşlarına, kart kuruluşlarına; yurtiçi / yurtdışı üye işyerlerine, 
· Açık rızanızın bulunması durumunda ve rızanız ile sınırlı kalmak kaydıyla üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 
4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleri ile,
(vi) Açık rızanıza dayanarak reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin yürütülmesi, yurtdışı muhabir banka bilgi talebi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 
İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;
 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,                      
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere;
 
Başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin Bankamıza iletilmesiyle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, ATM, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, dijital bankacılık birimlerimiz, internet şubemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla,
 
Otomatik olan (elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, ATM, XTM, dijital bankacılık platformları, internet şube ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan (formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi) yollarla,
 
işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.
 
5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
 
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
 
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 
Veri Sorumlusu: Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir /İSTANBUL
Mail: kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ METNİ

Değerli Çalışan Adayı;

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (BANKA) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Bankamızla paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

1.Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 • Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk bilginiz,
 • E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız,
 • Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz gibi),
 • Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz, bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz,
 • İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar, pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret),
 • Fotoğrafınız,
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız,
 • Sürücü belgesi bilgileriniz,
 • Maaş Beklentiniz,
 • Askerlik durumu bilginiz,
 • Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri) ,
 • Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer bilgileriniz

KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

Söz konusu veriler, iş başvurunuzun istihdam ile sonuçlanmaması halinde açık rızanıza dayanılarak 5 yıla kadar, istihdam ile sonuçlanması halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. nezdinde saklanabilecektir.

2.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Hizmet Sözleşmesi’nin kurulabilmesi için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülebilmesi,
 • Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temin edilebilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takip edilmesi,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilebilmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanabilmesi veya yürütülebilmesi,
 • İş başvuru sürecinizin yönetilebilmesi,
 • Sizinle iletişim kurulabilmesi,
 • Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespit edilebilmesi,
 • Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızın tespit edilebilmesi,
 • Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
 • Banka’ya ait araçların kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın tespit edilebilmesi,
 • Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
 • Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
 • Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
 • İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlanabilmesi.

3.Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, (iii) “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (iv) “açık rıza alınması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, kariyer portalının kullanımı amacıyla anlaşmalı iş ortağımıza ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Banka’mıza daha önce bildirilen ve Banka’mızın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU'NA ulaşmak için tıklayınız.

GÜVENLİK KAMERALARI DETAYLI AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. HİZMET SAHASINDA YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Banka) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bankamızın faaliyetlerinin ifasında (ATM hizmetleri gibi) muhtemel risklerin bertaraf edilmesi ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla Bankamıza ait Genel Müdürlük, ek hizmet binaları, şubeler ve ATM’lerde güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yetkili birimler tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve mevzuat gereği yetkili kurum veya kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@emlakkatilim.com.tr veya turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bankamıza ziyaretiniz sırasında paylaştığınız ad, soyad, ziyarete geldiğiniz kişi, giriş ve çıkış saatleri kişisel verileriniz, hizmet alanlarımıza yapılan giriş çıkışların tespiti ve Banka güvenliğinin sağlanması amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde dahilinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9A/1 Ataşehir/İSTANBUL

Mail: kvkk@emlakkatilim.com.tr yada turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr

YENİ MÜŞTERİ OLMA DENEYİMİ ARAŞTIRMASI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Yeni Müşteri Olma Deneyimi Araştırması Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Anket kayıtları aracılığıyla ad soyad, iletişim, müşteri işlem, ses kaydı, memnuniyetinize dair kişisel veriler ve anket görüşmesinde bizimle paylaşacağınız diğer kişisel verileriniz, kurumsal iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hizmet kalitemizin, yararlanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesine yönelik anket çalışmalarının yapılması, hukuki ve ticari güvenliğin temini, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması, taraf olduğumuz hukuki süreçlerin yürütülmesi, santral sistemi üzerindeki aramaların ve görüşmelerin kayıt altına alınması amaçlarıyla işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veriler haricinde, anket görüşmesi aracılığı ile paylaşacağınız bilgiler tasarrufunuza bırakılmıştır. Paylaşacağınız veriyi; niteliği ve konu ile ilgisine göre değerlendirmeniz, zorunlu değilse paylaşmamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin açık rızasının alınması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@emlakkatilim.com.tr veya turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.