ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Tarsim Sigortaları

Tarsim Sigortaları

Tarsim Sigorta Nedir?
 
TARSİM Sigortaları %67’ye varan devlet prim desteği bulunan, çeşitli risklere karşı geniş teminat kapsamı ve yüksek güvence sunan etkili bir sigorta sistemidir.
 
Arıcılık Sigortası
Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlarını güncellemiş olan yetiştiricilerimiz; Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarını sigortalatmak için Türkiye Emlak Katılım Bankası Şubelerine başvurabilmektedir.
Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar sigorta kapsamındadır.
Arıcılık Sigortası kapsamında kovanların;

 • Fırtına,
 • Hortum,
 • Yangın,
 • Heyelan,
 • Deprem,
 • Taşıt çarpması,
 • Sel ve Su Baskını,
 • Vahşi Hayvan Saldırısı,
 • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb., nedenleriyle doğrudan uğradığı zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat altındadır.
 • Arıcılık Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı ise 5 taksite kadar tahsil edilebilmektedir.

 
 
Bitkisel Ürün Sigortası
Bitkisel Ürün Sigortası İle;

 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı,
 • Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,
 • Kuşların, Ayçiçeği (Yağlık), Ayçiçeği (Çerezlik) ürünleri ile Ayçiçeği (Sertifikalı Tohumluk) ürününün olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybı,
 • Yağmur riskinin, Pamuk ve Pamuk (Sertifikalı Tohumluk) ürününde kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybı, teminat kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca isteğe bağlı olarak; teminat kapsamları genişletilebilmektedir.

 • Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları, çay ve asmaların kendileri ile fidanlarında, süs bitkisi fidanlarında; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilmektedir.
 • Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınarak; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilebilmektedir.
 • Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15'i peşin alınarak, kalan prim tutarı ise 5 taksite kadar tahsil edilebilmektedir.
 • Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Meyve ürünlerinde, Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece don teminatında primin 2/3'ü Devlet tarafından karşılanmaktadır.

 
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plöropnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk,
 • sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan koyun ve keçiler ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.
Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;

 •  Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun, keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler ile gebelik süresinin herhangi bir döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı doğrudan uğradığı maddi zararlar Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 
Kümes Hayvanları Sigortası
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için;

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece Dar Kapsamlı Tarife kapsamında sigortalanabilmekte olup, Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
 • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
 • Jeneratör, fan ve benzeri ekipmanlarda meydana gelen arızalar,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilâk,
 • sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Sadece Geniş Kapsamlı 45 günlük Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

 
 
Sera Sigortası
Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Taşıt çarpması, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri ile poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir.
Sera Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır; kalan %75'i de vadeli olarak (1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu) tahsil edilir.
 
Su Ürünleri Hayat Sigortası
 
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları; Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir.
Su Ürünleri

 • A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 • Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
 • ç) Kazalar,
 • d) Predatörler,
 • e) Alg patlaması,
 • f) Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları, nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder.
 • Su Ürünleri Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.
 • Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

 
Poliçeleştirme Süreci
Yetiştirici; ürünlerini sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye Bankamıza başvurur. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yaptırılan risk inceleme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda Bankamız sistemde poliçeyi tanzim eder.
Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir. Sigortalı üreticimiz poliçesini çıktı olarak almayı tercih ederse, Bankamız öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.
 
 
HASAR İHBAR / EKSPERTİZ / ÖDEME SÜRECİ
Teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0850 250 82 77) hasar ihbarı yapılır. Ayrıca; "TARSİM MOBİL" uygulaması ile sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekandan bağımsız olarak hasar ihbarları doğrudan yapılabilmektedir.
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuzu Veteriner Hekim eksper, hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası-Küçükbaş- Hasar Tespit Raporunu düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.