ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
Leasing

Leasing

Leasing Nedir?

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen süre sonunda mülkiyetinin kiracıya devrini sağlayan bir finansman yöntemidir. Leasing bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmalıdır. Finansal kiralamada, finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı kiralayanda (Emlak Katılım), kullanım hakkı kiracıdadır. Sözleşme sonunda malın mülkiyet hakkı kiracıya devredilir.

Kimler Kullanabilir?

Finansal Kiralamada genel olarak hukuki işlem yapma ehliyetine sahip tüzel kişiler, şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, anonim şirketler, limited şirketler, çiftçi, doktor, diş hekimi, serbest muhasebeci, avukat gibi meslek sahipleri ve hukuki işlem yapmaya yetkili diğer tüm kurum ve kuruluşlar Finansal Kiralama kullanabilir.

Hangi Ürünler Leasing Konusu Olabilir?

6361 Sayılı Kanunu’na göre; amortismana tabi her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Ancak maddi olmayan duran varlıklar (patent hakkı, fikri ve sınai haklar), ara mamül, yarı mamül, yedek parça, sarf malzemesi niteliğindeki mallar leasing işlemine konu olamaz. Ayrıca lisanslı bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları ve bütünleyici parça ve eklenti niteliği taşıyan parçalar da asli niteliğini korumak koşuluyla leasinge konu edilebilmektedir.

Leasing Avantajları?

 • İstisnaya giren birçok sıfır makine yatırımlarında KDV avantajı sunar.
 • İşlemin satın alma aşamasında doğabilecek masraflar da dahil olmak üzere %100 finansman imkânı sağlar.
 • Projenin kendini geri ödemesine ve/veya şirketin genel nakit akışına uygun esnek geri ödeme planı seçenekleri sunar.
 • İhracat taahhüdü olmaksızın döviz ile borçlanma imkânı sağlar.
 • Sözleşme süresince ekipman mülkiyetinin Emlak Katılım üzerinde kalması sayesinde asgari teminatlarla uzun vadeli finansman imkânı sağlar.
 • Leasing işlemine ilişkin tüm satın alma, ithalat, yükleme, akreditif, transfer gibi işlemler Emlak Katılım tarafından uzman kadrolar tarafından yönetilir, operasyonel kolaylık sağlanır.
 • Leasing sözleşmeleri ile bu işlemlere ilişkin kağıtlar Damga Vergisi ve harçlardan istisnadır. (Tapu harçları hariç.)
 • İkinci el makina ve ekipmanlar için leasing yapılabilir.
 • Yatırım teşviklerinden faydalanma da leasing işlemleriyle devam eder

Leasing'de KDV Avantajları

27.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren kararname ile belirlenen makine ve teçhizat grubunda yer alanların "Kararın yayın tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri" kapsamındaki kiralama ve teslimler için KDV oranı % 1 olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Bu karara göre;

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan tüm finansal kiralama işlemlerinde, GTİP numaralarına veya yeni/kullanılmış olmasına bakılmaksızın uygulanacak kira KDV oranı % 1 olacaktır.
 • Kararın 1. maddesinde yer verilen 17 no'lu maddede GTİP'leri belirtilen makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç), finansal kiralamaya konu olması halinde ve aşağıdaki koşulların sağlanması halinde uygulanacak KDV oranı % 1'dir.
 • Bu tarifelerde yer alan mal gruplarının kullanılmamış olması gerekmektedir. Kullanılmış olması halinde, herhangi bir indirim söz konusu olmayıp KDV oranı, karar öncesi uygulanan KDV oranı olacaktır. Aksam, parça, aksesuar ve teferruatlar için uygulanacak KDV oranı ise % 18'dir.
 • Bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile kdv 'den istisna edildiği için kdv mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması gerekmektedir.
 • Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe kararname ekinde belirtilen GTİP numaraları dışında kalan tüm makine ve ekipmanların normal alımlarında KDV oranı, ekipmana göre % 8 ya da % 18 olarak kalmıştır. Kararnamede belirtilen GTİP sınıflamasına göre KDV'si % 1'e düşen ekipmanların bazılarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
  • Elektrik motorları ve jeneratör ekipmanları, elektrik enerjisi üretim grupları ve rotatif elektrik konvertörleri, elektrik transformatörleri, statik konvertörler ve endüktörler
  • Maden makine ve cihazları
  • Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar
  • Tekstil boya apre terbiye makine ve cihazları
  • Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makine ve cihazlar
  • Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makine ve cihazlar
  • Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar  meyve suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler
  • Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makine ve cihazlar, çim ve çayır biçme makine ve cihazları; yumurtaları, meyvelerı ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makine ve cihazlar
  • Tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makine ve cihazlar
  • İş makinaları
  • Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makine ve cihazlar
  • Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar, yangın söndürme cihazları, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar, buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları
  • Santrifüjler; sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine ve cihazlar
  • Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis
  • Isı pompaları ve diğer soğutucu (84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
  • Sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan ve elektrikli fırınlar ve ocaklar
  • Buhar kazanları, merkezi ısıtma kazanları, kondansatörler

Leasing Muhasebesi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 290’ncı maddesi gereği, finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin kiracıların tabi olduğu muhasebe uygulamaları aşağıda özetlenmiştir:
Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesaplar ve İşleyişleri (Kiracı):

301 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Finansal kiralama sözleşmesindeki vadesi 1 yılı geçmeyen borçların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, kira ödemelerinin bugünkü değeri finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “302- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir.

302 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

Finansal kiralama sözleşmesindeki vadesi 1 yılı geçmeyen borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.

401 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Finansal kiralama sözleşmesindeki vadesi 1 yılı aşan borçların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama sözleşmesinde yer alan ve vadesi 1 yılı aşan borç tutarı bu hesaba alacak, kira ödemelerinin bugünkü değeri finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “402- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar, “301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

402 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

Finansal kiralama sözleşmesindeki vadesi 1 yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.

Sık Sorulan Sorular

Leasing’de kur riski söz konusu mudur?

Satıcı ödemeleri ile kira ödeme planlarının farklı para birimi cinsinden olduğu durumlarda, satıcı ödemesinin yapıldığı günkü kur dikkate alınarak ödeme planları sabitlenir ve bu aşamadan sonra kur riski doğmaz.

Teşvikli yatırımlar leasing işlemine konu edebilir mi?

Evet, yatırım teşvik belgeli işlemler leasing’e konu olabilir. Teşvik belgesinin finansal kiralama işlemine konu olan kısmı -yatırım alt tutarını sağlamak şartıyla- kiralayan şirkete devredilmesi suretiyle, belgenin sağladığı tüm muafiyet ve avantajlardan kiracının yararlanması mümkündür.

Leasing konusu malın hasar görmesi halinde ne yapılmalıdır?

En kısa sürede ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçilerek hasar dosyasının açılması sağlanmalıdır.

Leasing işlemlerinde sigorta yapmak zorunlu mudur?

6361 sayılı Kanun gereği leasing konusu malların sözleşme süresi boyunca tüm riskleri kapsayacak şekilde sigortalanması zorunludur. Sigorta primleri kiracı tarafından ödenir.

Ödeme planı nasıl belirlenir?

Kira planı kiracının faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerine, kiracının nakit akışına ve projenin fizibilitesine bağlı olarak esnek bir yapıda düzenlenebilmektedir.

Leasing sözleşmelerinde malın mülkiyet devri ne zaman yapılır?

Kiralanan malın kiracıya mülkiyet devri sözleşmede yer alan ödeme süresinin bitiminde gerçekleştirilir.