ZIP
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-App Store
X
Emlak Katılım Mobil
Ücretsiz-Google Play
TMSF Güvencesi

Cari Hesaplar

TMSF Güvencesi

TMSF

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.

TMSF, ülkemizde finansal istikrarı korumak ve mevduat/katılım fonu sahiplerinin haklarını korumak amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

TMSF Güvencesi

TMSF Güvencesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni iptal edilen durumlarda mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir.

TMSF'nin temel hedefi, ülkemiz ekonomik sisteminde dengenin korunmasına katkıda bulunarak finansal güveni sağlamaktır.

TMSF Kapsamında Güvence Altına Alınan Katılım Fonları 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir katılım bankasının yurt içi şubelerinde (resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki) Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

 • Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek ve tüzel kişi için 650 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
 • Aynı zamanda yurt dışında yaşayan yerli ya da yabancı müşterilerimizin yurt içi şubelerde bulunan mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin kâr payı reeskontları toplamı, katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapları 650.000 TL’ye kadar sigorta kapsamındadır.

Ancak yukarıdaki 650.000 TL’lik limit içerisinde kalsa dahi;

 • Hesap sahiplerine TMSF tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamında değildir.

TMSF Kapsamı Dışında Bulunan Katılım Fonları 

Aşağıda belirtilen katılım fonları sigortaya tabi değildir.

 • Türkiye’deki katılım bankalarının yurt dışındaki şubelerinde açılan hesaplar.
 • Katılım bankasının yurt içi şubelerinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olan hesaplar.
 • Bankanın hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer hesaplar.
 • Bankanın yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait katılım fonu ile diğer hesaplar.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren katılım fonu ile diğer hesaplar.
 • Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan katılım fonları.

TMSF Kapsamında Yapılacak Olan Ödemeler

Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler Türk Lirası olarak yapılır.

 • Döviz hesaplarının TL karşılıkları ilgili kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurları esas alınarak, kıymetli maden cinsinden açılan hesapların karşılıkları ise ilgili kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve TCMB döviz alış kurları esas alınarak belirlenir.
 • Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar ise bakiyeleri üzerinden dikkate alınır.

“TMSF güvencesinden yararlanmak için herhangi bir prim ödemesi veya başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bankamız belirtilen kapsamda tüm müşterilerimizin hesaplarını TMSF güvencesine almaktadır.”