ZIP

Bina Tamamlama Sigortası

İnşaatların tamamlanmaması nedeni ile oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve inşaat sektörünün güvenli ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Hem inşaat firmalarını hem konut sahibi olacakları koruyan bir sigorta ürünüdür. İnşaat firmalarına faydaları; Yasal sorumlulukları olan bir teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubu almadan ulaşabilme imkânı sağlıyor.

Hangi Teminatları İçerir?

Satıcının iflas etmesi veya taahhütlerini yerine getirememesi durumunda (teminat dışında kalan haller hariç) tüketiciye teminat sağlar.

Kapsam Dışında Kalan Haller Nelerdir?

 • Radyoaktivite ve nükleer patlama sonucu oluşan hasarlar
 • Kimyasal ve biyolojik silahlardan kaynaklanan zararlar
 • Savaş sonucu oluşan hasarlar
 • Terör eylemleri
 • Kamu otoritesi tarafından projede yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelecek zararlar
 • Tüketicinin cayması
 • Oturmaya elverişliliği engellemeyen kıymetlerin taahhüt edildiği gibi olmaması

Ek sözleşme ile teminat altına alınacak haller;

 • Sözleşmenin kat karşılığı yapılması halinde arsa sahibine ait menfaatler
 • Proje kapsamında yer alan ticari nitelikteki taşınmazlar (ofis, dükkân vb.)
 • Doğal afetler nedeni ile projenin tamamlanamaması
 • Kredi verenin veya konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu

Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.” Hükmü düzenlenmiştir. İş bu madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 500.000 TL miktarlı idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.’’